فرماندار

قادر حبیبی دارای مدرک دکتری زیست شناسی فیزیولوژی از دانشگاه تبریزاست.

وی پیش از این ریاست  دانشگاه پیام نور میاندوآب- ریاست  دانشگاه پیام نور ملکان - عضویت هیئت علمی رسمی قطعی رشته زیست شناسی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز را برعهده داشت