ارتباط باما

شماره تلفن‌های تماس با فرمانداری

دفتر فرماندار 45323155-044

روایط عمومی 45323300-044

دورنگار 45322434-044

پست الکترونیکی : info@chahrborj-ag.ir