تشکیل شورای بخش کشاورزی شهرستان چهاربرج

شورای بخش کشاورزی شهرستان چهاربرج باحضور معاون مدیرکل تعاون روستایی تشکیل شد.

شورای بخش کشاورزی شهرستان چهاربرج باحضور معاون مدیرکل تعاون روستایی و روسای ادارت جهادکشاورزی، تعاون روستایی، منابع طبیعی، امور عشایر و بخشداربخش مرکزی، به ریاست حبیبی فرماندار چهاربرج تشکیل شد.