انتصاب بخشدار مرکزی چهاربرج

انتصاب بخشدار مرکزی چهاربرج
با حکم استاندار آذربایجان غربی، بخشدار مرکزی چهاربرج منصوب شد

محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى حکمى " محمد ولائی" را به عنوان "بخشدار مرکزی چهاربرج" منصوب کرد.