مکان یابی شهرک گلخانه ای شهرستان چهاربرج

مکان یابی شهرک گلخانه ای شهرستان چهاربرج
کارگروه تخصصی شهرک گلخانه ای شهرستان چهاربرج به ریاست حبیبی فرماندار این شهرستان و با حضور پیرمرادی مدیر شهرک های کشاورزی استان آذربایجان غربی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چهاربرج، در این جلسه پس از از بازدید میدانی از مکان های پیشنهادی برای شهرک گلخانه ای تصمیماتی در زمینه انتخاب زمین مناسب برای این شهرک و آغاز عملیات اجرایی آن اتخاذ گردید.