بازید میدانی دکتر حبیبی از وضعیت لایروبی مسیر انتقال آب چرچر