برپایی میز خدمت شورای اداری در مسجد غریب شهر چهاربرج