تشکیل شورای بخش کشاورزی شهرستان چهاربرج

تشکیل شورای بخش کشاورزی شهرستان چهاربرج
شورای بخش کشاورزی شهرستان چهاربرج باحضور معاون مدیرکل تعاون روستایی تشکیل شد.

شورای بخش کشاورزی شهرستان چهاربرج باحضور معاون مدیرکل تعاون روستایی و روسای ادارت جهادکشاورزی، تعاون روستایی، منابع طبیعی، امور عشایر و بخشداربخش مرکزی، به ریاست حبیبی فرماندار چهاربرج تشکیل شد.